หาเพื่อนคนจีน พูดจีน สมัครฟรี ง่าย ๆ ลองดูสิ ~

Music Video เพลง 你怎么说-邓丽君

มิวสิค วีดีโอ คลิป Music Video Clip
เพลง 你怎么说-邓丽君 Deng Li jun เติ้ง ลี่ จวินเนื้อเพลงจีน พินอิน pinyin lyric

wǒ méi wàng jì nǐ wàng jì wǒ

* 我没忘记你忘记我

lián míng zì nǐ dōu shuō cuò

连名字你都说错

zhèng míng nǐ yī qiē dōu shì zài piàn wǒ

证明你一切都是在骗我

kàn jīn tiān nǐ zěn mo shuō

看今天你怎么说

nǐ shuō guò liǎng tiān lái kàn wǒ

** 你说过两天来看我

yī děng jiù shì yī nián duō

一等就是一年多

sān bǎi liù shí wǔ gè rì zi bù hǎo guò

三百六十五个日子不好过

nǐ xīn lǐ gēn běn méi yǒu wǒ

你心里根本没有我

bǎ wǒ di ài qíng huán gěi wǒ

把我的爱情还给我

Music

Repeat *, **

Music

Repeat **

คำศัพท์ 生词 sheng ci

忘记【wàngjì】 ลืม forget; overlook; neglect.

连【lián】 แม้แต่ even.

名字【míngzi】 ชื่อ name.

证明【zhèngmíng】 รับรอง ระบุ certificate; identification.

一切【yīqiè】ทั้งหมด ทุกอย่าง all; every; everything.

都是【dōushì】 ล้วนแต่ all are.

骗【piàn】 โกหก หลอกลวง cheat; swindle.

今天【jīntiān】 วันนี้ today; the present; now.

怎么【zěnme】 อย่างไร (interrogative pronoun); how (can it be that). ในเพลงบางครั้งอ่านว่า zěn mo

过【guò】 ในเพลงนี้หมายถึง เคยผ่าน (ผ่านมาแล้ว เช่น 你说过 เธอเคยพูด)

日子【rìzi】 วัน day; date; time; life; livelihood.

心里【xīnli】 ในใจ in the heart; at heart; in (the) mind.

根本【gēnběn】 แต่ไหนแต่ไรมา ตลอดมา at; all.

爱情【àiqíng】 ความรัก love (between man and woman).

还【huán】 คืน ส่งคืน give back; return.

deng-li-jun-tian-mi-mi1

คนที่อ่านเรื่องนี้แล้วส่วนมากจะอ่านเรื่องต่อไปนี้ด้วย..

3 comments to Music Video เพลง 你怎么说-邓丽君

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>